Tämä on Tietosuojalain ja Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679/EU) mukainen yhdistetty tietosuojaseloste ja informointiasiakirja. Tämä tietosuojaseloste on laadittu 20.11.2023  ja sitä on viimeksi päivitetty 20.11.2023.

 

REKISTERINPITÄJÄ

Maatori Oy (Y: 0967353-5)
Somerotie 8
36220 Kangasala
www.maatori.fi

Yhteyshenkilö tietosuoja-asioissa:

Marika Myllykoski
sales@maatori.fi
04578731415

 

REKISTERIN NIMI JA TIETOSISÄLTÖ

Maatori Oy:n Asiakas-, käyttäjä ja markkinointirekisteri (”Asiakasrekisteri”)

 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE / MIKSI YRITYS KERÄÄ TIETOJASI?

Yleistä tietojen käsittelystä

Henkilötiedolla tarkoitetaan tietoa, joka on yhdistettävissä tiettyyn henkilöön. Tässä asiakirjassa kuvataan tarkemmin henkilötietojen keräämistä, käsittelyä ja luovutusta koskevat menettelytavat, sekä käyttäjän eli rekisteröidyn oikeudet. Siltä osin kuin Asiakasrekisteri sisältää henkilötietoja, niiden käsittelyssä noudatetaan tietosuojalakia ja muita kulloinkin voimassa olevia lakeja, asetuksia, määräyksiä ja viranomaisohjeita, jotka koskevat henkilötiedon käsittelyä.

Henkilötietojen keräämisen tarkoitus:

a) Asiakkaan rekisteröityminen Maatori Oy:n tarjoaman palvelun käyttäjäksi tai Maatori Oy:n tarjoamien tuotteiden hankkiminen

 • Rekisterin käyttötarkoituksena on rekisterinpitäjän Asiakasrekisterin ylläpito niistä asiakkaista, jotka ovat hankkineet Maatori Oy:n tarjoamia tuotteita tai palveluita tai rekisteröityneet sivuston tai palveluiden käyttäjäksi
 • Rekisteriä käytetään lisäksi Maatori Oy:n markkinointiin sekä tiedottamiseen

Tässä kohdassa a) mainituista henkilöistä käytetään tässä selosteessa myöhemmin nimitystä ”Asiakas”.

b) Suostumukseen perustuva tietojen tallentaminen

Sikäli kuin edellä sanottuihin lakeihin tai olosuhteisiin perustuva rekisteröintioikeus ylittyy, tai mainittua muuta oikeusperustaa ei ole, pyydetään asiakkaalta erikseen suostumus henkilötietojen tallentamiseen, käsittelyyn ja säilyttämiseen. 

Seuraamukset tietojen saamatta jäämisestä

Mikäli rekisterinpitäjä ei saa kohdissa a) ja b) tarkoitettuja tietoja, ei palvelun käyttöä voida aloittaa tai jatkaa, taikka ryhtyä muuhun sopimukseen tai osallistua oikeustoimeen käyttäjän kanssa.

Tietojen käyttötarkoitus

Asiakasrekisterissä olevia tietoja voidaan käyttää seuraaviin pääasiallisiin tarkoituksiin:

 • palvelun hoitaminen ja kehittäminen
 • palveluiden tuottaminen, tarjoaminen, kehittäminen, parantaminen ja suojaaminen
 • laskutus, perintä ja asiakastapahtumien varmentaminen
 • mainonnan kohdentaminen
 • palveluita koskeva analysointi ja tilastointi
 • asiakasviestintä, markkinointi ja mainonta
 • palveluihin liittyvien rekisterinpitäjän ja muiden toimeksiantoihin liittyvien henkilöiden ja tahojen 
 • oikeuksien ja/tai omaisuuden suojaaminen ja turvaaminen,
 • rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden hoitaminen, sekä
 • muut vastaavat käyttötarkoitukset.

 

ASIAKASREKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Maatori Oy käsittelee tietoja palvelun ja Asiakasrekisterin ylläpitämiseksi.

Maatori Oy käsittelee, tai voi käsitellä, seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

 • Asiakkaan perustiedot, kuten koko nimi, syntymäaika/y-tunnus, sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite, kotimaa.
 • laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
 • rekisteröitymiseen ja asiakassuhteeseen liittyvät tiedot, kuten asiakkaalle tarjotut palvelut, niiden käyttämispäivä, tilausvahvistukset, sekä muut vastaavat tiedot
 • lupatiedot ja kiellot, kuten suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
 • mielenkiinnon kohteet ja muut käyttäjän itse antamat tiedot
 • palvelujen muut tapahtumatiedot

 

TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Muut henkilötiedot poistetaan sen jälkeen, kun henkilötiedon säilyttämiselle ei enää ole tarvetta. Sivustolta huutokaupan yhteydessä kerätyt henkilötiedot poistetaan automaattisesti vuosittain. Asiakkaan rekisteröinnin syntymisestä saatuja tietoja säilytetään kuitenkin enintään viisi (5) vuotta rekisteröitymishetkestä lukien.

Mikäli henkilötietojen kerääminen ja säilyttäminen on perustunut ainoastaan käyttäjän suostumukseen, poistetaan henkilötiedot tämän pyynnöstä.

 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään asiakkaalta tämän itse täyttämien henkilötietolomakkeiden avulla, rekisterinpitäjän palveluita muutoin käytettäessä tai muutoin suoraan asiakkaalta, rekisterinpitäjän internet-sivuston yhteydenottolomakkeilta sekä asiakastyytyväisyyskyselyistä ja arvonnoista. Lisäksi tietoja kerätään GA4 (Google Analytics 4) -sivukäyttäjäseurannan kautta. 

Suostumukseen perustuvat tiedot kerätään suoraan asiakkaan tai hänen suostumuksellaan viranomaisen tai kolmannen tahon ylläpitämistä rekistereistä tai lähteistä.

 

TIETOJEN LUOVUTUS / MIHIN VOIMME ANTAA TIETOJASI?

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa henkilötietoja voimassa olevan lainsäädännön sallimisissa ja velvoittavissa rajoissa, sekä osapuolten välisen sopimuksen toteuttamiseksi tai asiallisen yhteyden täyttyessä.

Tietoja saatetaan siirtää lain sallimin tavoin myös Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Siirto EU:n ulkopuolelle tapahtuu erilaisten pilvipalvelujen käyttämisen yhteydessä, kuten esim. OneDriven, iCloudin, Google Driven tai Dropboxin yhteydessä.

Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa.

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja kolmansille osapuolille myös käyttäjän erillisen kirjallisen suostumuksen nojalla.

Rekisterinpitäjän tietohallinnon ulkoistamisen yhteydessä henkilötietojen käsittelyä voi tapahtua myös rekisterinpitäjän alihankkijoiden toimesta, mutta tällöin vain rekisterinpitäjän lukuun.

 

REKISTERIN SUOJAUS

Ainoastaan niillä rekisterinpitäjän työntekijöillä ja alihankkijoiden työntekijöillä on pääsy tietoihin, joille se on työhön liittyvien tehtävien hoitamiseksi tarpeellista. Tiedot kerätään palvelun tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt. Käyttäjätiedot talletetaan sähköisesti.

Siltä osin, kuin henkilötietoja käsittelee rekisterinpitäjän lukuun tämän alihankkija, on rekisterinpitäjän ja alihankkijan välisillä sopimuksilla huolehdittu asianmukaisten suojatoimien järjestämisestä ja varmistettu, että henkilötietojen käsittely täyttää tietosuojalainsäädännön vaatimukset.

 

ASIAKKAAN OIKEUDET

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu Asiakasrekisteriin. Asiakkaan on esitettävä tarkastuspyyntö rekisterinpitäjälle kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetussa muodossa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa, taikka sähköpostitse.

Rekisterinpitäjä toimittaa edellä mainitut tiedot asiakkaalle 30 päivän kuluessa tarkastuspyynnön esittämisestä.

Asiakkaalla on oikeus saada häntä koskevat itse toimittamansa asiakastiedot siirretyksi kolmannelle osapuolelle jäsennellysti ja yleisesti käytössä olevassa koneellisesti luettavassa muodossa. Rekisterinpitäjä säilyttää kuitenkin siirretyt tiedot tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. 

Asiakkaalla on oikeus oikaista itseään koskevia henkilörekisteriin tallennettuja tietoja siltä osin kuin ne ovat virheellisiä. Asiakkaalla on oikeus vastustaa häntä itseään koskevia tietojen käsittelyä suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta ja rekisterinpitäjän liiketoiminnan kehittämistä varten sekä rajoittaa häntä koskevien tietojen käsittelyä, sekä oikeus saada häntä koskevat jo rekisteröidyt mainittuun tarkoitukseen tallennetut henkilötiedot poistetuksi, vaikka peruste tiedon käsittelylle muutoin olisikin.

Mikäli rekisterissä oleva tieto perustuu asiakkaan antamaan suostumukseen, on suostumus koska tahansa peruutettavissa ilmoittamalla tässä selosteessa mainitulle rekisterinpitäjän edustajalle. Pyynnön perusteella poistetaan kaikki ne tiedot, joita ei ole säilytettävä, tai voida säilyttää, lain tai muun tässä tietosuojaselosteessa mainitun perusteen nojalla.

Tarkastus-, oikaisu- tai muun pyynnön voi esittää ottamalla kirjallisesti yhteyttä rekisterinpitäjän asiakaspalveluun tässä selosteessa mainituilla yhteystiedoilla. Asiakkaalla on oikeus saattaa asia Tietosuojavaltuutetun käsittelyyn, jos rekisterinpitäjä ei noudata käyttäjän oikaisu- tai muuta pyyntöä.

 

PROFILOINTI JA AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO

Rekisterinpitäjä ei tee henkilötietojen pohjalta käyttäjään kohdistuvaa profilointia tai käytä automaattista päätöksentekoa.

 

EVÄSTEET

Käytämme verkkosivustoillamme evästeitä (cookies). Käyttämällä sivustoamme hyväksyt evästeiden käytön. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka tietokone, puhelin tai tabletti tallentaa verkkosivuston käyttäjän laitteelle. Evästetietojen hyödyntäminen edellyttää palvelussa uudelle käyttäjälle näytettävän evästeviestin mukaisesti sitä, että käyttäjä on hyväksynyt evästeet käyttämällä verkkopalveluamme. Evästeiden käyttäminen on yleinen käytäntö useimmissa verkkosivustoissa.

Käytämme evästeitä:

 • verkkosivujen käyttökokemuksen parantamiseen,
 • henkilökohtaisten asetustesi muistamiseen,
 • olennaisen sisällön ja tiedon tarjoamiseen,
 • verkkosivujen turvallisuuden varmistamiseen, ja
 • tilastotietojen keräämiseen verkkosivujemme käytöstä ja mainonnan tehokkuuden mittaamiseen.

Voit tyhjentää evästeet käyttämäsi laitteen selaimen asetuksista. Tällöin tunniste, jolla sinusta kerätään tietoa, vaihtuu. Sinulla on myös mahdollisuus estää evästeiden käyttö kokonaan muuttamalla käyttämäsi laitteen selaimen asetuksia. Evästeiden estäminen saattaa vaikuttaa palveluidemme toiminnallisuuteen. Mikäli päätät estää evästeet, et välttämättä voi täysin hyödyntää tarjoamiamme verkkopalveluja.

Evästeitä voidaan käyttää myös tietoturvan lisäämiseen Google reCAPTCHAn avulla. Lisätietoa ja Google reCAPTCHAn tietosuojaselosteen löydät linkistä https://policies.google.com/

Käyttäjäseuranta

Verkkosivustoillamme voidaan käyttää seurantaohjelmaa, esimerkiksi Google Analyticsia, jonka avulla saamme tietoa liikkeistäsi verkkosivustoillamme. Tähän tarkoitukseen seurantaohjelma käyttää evästeitä, jolloin verkkosivuston käytöstä evästeillä luotu tieto siirtyy ja tallentuu esimerkiksi Googleen tai vastaavaan palveluntarjoajaan. Käytämme mahdollisessa seurantaohjelmassa IP-osoitteiden salausta. Lisätietoja mahdollisista seurantaohjelmista tai niiden käytöstä ja käyttöehdoista saa rekisterinpitäjältä. 

 

TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Rekisterinpitäjä kehittää toimintaansa jatkuvasti ja voi sen johdosta joutua tarpeen mukaan muuttamaan ja päivittämään tietosuojakäytäntöjään. Muutokset voivat perustua myös tietosuojaa koskevan lainsäädännön muuttumiseen.

Mikäli muutokset pitävät sisällään uusia tarkoituksia henkilötietojen käsittelylle tai muutoin muuttuvat merkittävästi, rekisterinpitäjä ilmoittaa niistä etukäteen ja pyytää tarvittaessa suostumuksen.